معیار نمره دهی لیسنینگ آیلتس

نمره
Band
تعداد جواب های درست
Raw Score
12 - 1
24 - 3
37 - 5
3.59 - 8
4
13 - 10
4.515 - 14
518 - 16
5.521 - 19
625 - 22
6.529 - 26
731 - 30
7.534 - 32
836 - 35
8.539 - 37
940