معیار نمره دهی اسپیکینگ آیلتس فارسی

Band
Pronunciation
Grammatical Rang and Accuracy
Lexical Resource
Fluency and Coherence
نمره
تلفظ
برد و درستی گرامر
منابع واژگان
انسجام و سلاست
9
- تلفظ با ظرافت کامل و دقیق
- درک تلفظ ایشان نیاز به تلاش ندارد.
- مشخص نیست که زبان اصلی گوینده انگلیسی نیست.
- برد وسیعی از تمامی ساختارها را طبیعی و به درستی استفاده می کند.
- مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به زبان اصلی ها داشته باشد.
- در تمامی موضوعات، لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند.
- زبان و ادبیاتش اصیل و طبیعی است و درست مانند یک زبان اصلی صحبت می کند.

- نرم و روان صحبت می کند. تکرار و تصحیح خودش به ندرت اتفاق می افتد.
- اگر در صحبت هایش مکث کند، به خاطر طبیعت گفت و گویش است، نه به خاطر اینکه دنبال ساختارهای گرامری یا لغت خاصی می گردد.


8
- تلفظ با ظرافت عالی و دقیق.
- درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.
- زبان مادری اش خیلی کم روی صحبتش تاثیر دارد.
- برد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.
- اکثر جملاتش درست و بدون غلط است اما گاهی اشتباهاتی دارد که البته آن ها نیز اساسی و پایه ای نیستند.
- منابع واژگانش وسیع است و به راحتی و با انعطاف برای انتقال مفاهیم به صورت کاملا دقیق از آنها استفاده می کند.
- با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح (اصطلاحات غیر متداول تر) ولی به ندرت اشتباه می کند.
- کاملا حرفه ای در مواقع لازم، عبارات و جملات را تغییر می دهد و توضیح می دهد.

- نرم و روان صحبت می کند اما گاهی نیز تکرار کرده و خودش را تصحیح می کند.
- اکر در صحبت هایش مکث کند، معمولا به خاطر طبیعت گفت و گویش است، اما به ندرت نیز به خاطر این است که به دنبال زبان و ادبیات مناسب می گردد.
- موضوعات را متناسبا بسط داده و کاملا روشن می سازد.
7
- تمام ویژگی های لازم برای نمره 6 را داشته و از آن بهتر است اما به نمره 8 نمی رسد.

- ساختارهای پیچیده بسیاری استفاده می کند اما انعطاف پذیری آن ها معمولی است.
- جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند اما تعدادی اشتباه گرامری داشته و آن ها را تکرار می کند.

- در موضوعات بسیاری، می تواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند.
- گاهی ار ادبیات طبیعی و مصطلح استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد کالوکیشن نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را اشتباه انتخاب می کند.
- عبارات و جملات را به خوبی تغییر می دهد و توضیح می دهد.

- بدون اینکه انسجام صحبتش بهم بریزد، یا حس شود که دارد تلاش خاصی می کند، به اندازه کافی صحبت می کند.
- گاهی اوقات مکث هایی برای پیدا کردن ساختارهای گرامری یا لغت می کند.
- بعضی از مواقع، خودش را تصحیح کرده و عبارت یا جمله ای را تکرار می کند.
- از کلمات ربط متنوعی استفاده می کندو کلمات ارتباطی اش انعطاف دارد.


6
- کنترل نسبی بر تلفظ دارد.
- گاهی تلفظ های بسیار خوبی دارد اما دایم و ثابت نیست.
- علی رغم تلفظ های اشتباه، می توان فهمید چه می گوید ولی گاهی وضوح تلفظ ندارد.
- ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.
- اشتباهات گرامری زیادی در جملات پیچیده نشان می دهد اگرچه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.

- دامنه لغاتش برای صحبت راجع به موضوعات مختلف کافی است و علی رغم بعضی استفاده های نا به جا، معنی حرفش را شفاف انتقال می دهد.
- عبارات و جملات را با موفقیت تغییر می کند و توضیح می دهد.


- می خواهد به اندازه کافی صحبت کند اما گاهی انسجام صحبتش از دستش خارج می شود چرا که گاهی تکرار می کند، مکث می کند یا خودش را تصحیح می کند.
- از کلمات ربط استفاده می کند اما همیشه به درستی از آن ها استفاده نمی کند.
5
- تمام ویژگی های لازم برای نمره 4 را داشته و از آن بهتر است اما به نمره 6 نمی رسد.
- ساختارهای جملاتش ساده است و درستی آنها معقول می باشد.
- جملات پیچیده اش محدود است و معمولا اشتباهاتی داشته و معمولا درک مطلب را مختل می کند.

- تلاش می کند راجع به موضوعات آشنا و ناآشنا صحبت کند ولی انعطاف پذیری منابع واژگانش محدود است.
- عبارات و جملات را تغییر می کند و توضیح می دهد اما خیلی در اینکار موفق نیست.

- جریان صحبتش را حفظ می کند اما تکرار، تصحیح خود و مکث در صحبتش زیاد است و به کندی صحبت می کند.
- از برخی از کلمات ربط خاص زیادی استفاده می کند.
4
- تلفظی محدود دارد.
- شاید تلاش کند تلفظ خوبی داشته باشد اما اغلب نمی تواند.
- اشتباهات تلفظی زیادی دارد و درک صحبت هایش برای شنونده سخت است.
- جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملات ساده دارد. جملات پیچیده و کمکی دیده نمی شود.
- اشتباهات بسیاری دارد و باعث کج فهمی می شود.
- می تواند راجع به موضوعات آشنا صحبت کند اما در مورد موضوعات ناآشنا فقط می تواند مفاهیم اصلی را انتقال دهد.
- انتخاب کلماتش معمولا اشتباه است.
- معمولا جملات را نمی تواند تغییر بدهد.
- بدون مکث های طولانی، نمی تواند پاسخ بدهد و معمولا به کندی و آهسته صحبت کرده و پر از تکرار و تصحیح خود است.
- جملات ساده را به یکدیگر ربط می دهد اما به صورت پی در پی از کلمات ساده و ابتدایی استفاده می کند و گاهی انسجامش بهم می ریزد.

3
- از نمره 2 بهتر است اما به نمره 4 نمی رسد.
- تلاش می کند صحبت کند اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند. معمولا وابسته به عبارات و جملات حفظی است.
- اشتباهات بسیاری دارد مگر آنکه کل عبارترا حفظ شده تحویل دهد.

- برای ارایه ی اطلاعات فردی، لغات خیلی ساده ای استفاده می کند.
- برای موضوعاتی که خیلی متداول و آشنا نیستند، لغات کافی بلد نیست.
- مکث های طولانی دارد.
- حتی جملات ساده را به سختی به یک دیگر ربط می دهد.
- پاسخ های ساده می دهد و معمولا نمی تواند حتی پیام های پایه ای را انتقال دهد.
2
- تلفظ ها اغلب نامفهوم است.

- جملات ساده را نمی تواند بسازد.

- یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند.
- پیش از هر کلمه ای که می خواهد بگوید، مکث های خیلی طولانی دارد.
- ارتباط و صحبت کردن با او خیلی کم امکان پذیر است.


1
- توانایی برقراری ارتباط وجود ندارد.
0
- در امتحان شرکت نکرده است و غایب است.