معیار نمره دهی رایتینگ آیلتس

معیارهای نمره دهی آیلتس در بخش رایتینگ به دو بخش تسک اول و تسک دوم تقسیم بندی شده است که هر بخش شامل توضیحات فارسی و انگلیسی می باشد.