معیار نمره دهی رایتینگ تسک اول فارسی

Band
Grammatical Range and Accuracy
Lexical Resource
Coherence and Cohesion
Task Response
نمره
برد و درستی گرامر
منابع واژگان
انسجام و پیوستگی
پاسخگویی به سوال
9
- برد وسیعی از تمامی ساختار هــا را طبیعی و به درستی استفاده می کند.
- مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به زبان اصلی ها بکند.

- در تمامی موضوعات لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند و کنترل فوق العاده ای روی اصیل و طبیعی بودن زبان و ادبیاتش دارد.
- ممکن است اشتباهات لپی داشته باشد اما مشکلی نیست. درست همانند یک زبان اصلی که ممکن است خطا داشته باشد.

- طوری از کلمات و عبارات ربط استفاده می کند که آن ها توجه را جلب نمی کنند.
- خیلی حرفه ای نوشته اش را پاراگراف بندی می کند.

- تماما بخش های سوال را پوشش می دهد.
- پاسخش را کاملا تشریح کرده و توضیح می دهد.

8
- برد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.
- اکثر جملاتش درست و بی غلط است.
- گاهی اشتباهات و غلط هایی نیز دارد.

- منابع واژگان وسیع است و به راحتی با انعطاف پذیری برای انتقال مفاهیم، به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.
- با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح (اصطلاحات غیرمتداول) استفاده می کند. ولی گاهی لغات را اشتباه انتخاب می کند و کالوکیشن درستی نمی سازد.
- ایرادهای هجی کردن و استفاده از لغات اش بسیار کم است.
- ایده ها و مطالبش را با یک ترتیب منطقی مینویسد.
- تمام نکات کلمات ربط را به خوبی مدیریت میکند.
- پاراگراف بندی های مناسبی دارد.


_ بخشهای سوال را به اندازه کافی پوشش می دهد.
_ ویژگی کلیدی / بولت پوینت ها را کاملا و به درستی برجسته می سازد و ارایه می کند.

7
- ساختارهای پیچیده بسیاری استفاده می کند اما انعطاف پذیری آنها معمولی است.
- جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند.
- روی گرامر و علامت گذاری تسلط خوبی دارد اما تعدادی اشتباه نیز در نوشته اش وجود دارد.
- در موضوعات بسیاری، میتواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند و دامنه لغاتش کافی است.
- گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح (اصطلاحات غیر متداول تر) استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد کالوکیشن و سبک نگارش نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را به اشتباه انتخاب می کند.
- بعضی مواقع ایرادهایی در انتخاب، هجی کردن کلمات دارند.

- اطلاعات را به صورت منطقی سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.
- از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند. اما ممکن است از آن ها زیادی یا کم استفاده کند.
- در هر پاراگرافش یک موضوع کلی شفاف ارایه می دهد.

- تمام بخش های سوال را به اندازه کافی پوشش می دهد.
(آکادمیک): کلیت نمودار را خیلی شفاف توضیح می دهد: ممکن است روندهای اصلی باشد، تفاوت ها و یا مراحل باشد.

(جنرال ترینینگ): با لحن مناسب، هدف نگارش نامه را شرح می دهد.


6
- ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.
- اشتباهات گرامری و نقطه گذاری دارد اگر چه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.

- لغات مختلفی برای صحبت راجع به موضوعات مختلف استفاده می کند.
- سعی می کند از لغات طبیعی و غیر متدوال تر استفاده کند اما معمولا به اشتباه این کار را انجام می دهد.
- ایرادهایی در انتخاب کلمات هجی کردن و استفاده از لغات اش بسیار کم است.
- اطلاعات را به صورت یکدست سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.
- از کلمات ربط به خوبی استفاده می کند. اما ربط بین جملاتش گاهی مکانیکی یا غلط است.
- بخش های نوشته اش را گاهی به صورت شفاف به یک دیگر ربط نمی دهد.
- پاراگراف بندی دارد اما همیشه منطقی نیست.
- تمام بخش های سوال را پوشش می دهد اما ممکن است روی بعضی بخش ها تمرکز بیشتری داشته باشد
(آکادمیک): کلیت نمودار را با انتخاب صحیح اطلاعات توضیح می دهد.
(جنرال ترینینگ): هدف نگارش نامه را شرح می دهد اما ممکن است لحن مناسبی نداشته باشد.
- کاملا شفاف ویژگی های اصلی/ بولت پوینت ها را ارایه می کند اما جزئیاتش ممکن است بی ربط، نامناسب یا دقیق باشد.
5
- ساختارهای جملاتش محدود است.
- تلاش می کند جملات پیچیده تولید کند اما ساختارهایش به درستی ساختارهای جملات ساده اش نیست.
- معمولا اشتباهات گرامری و نقطه گذاری بسیاری داشته و آن ها درک مطلب را تا حدودی مختل می کند.
- دامنه لغات محدودی دارد اما برای حداقل لازم کافی است.
- ایرادهای بزرگی در هجی کردن و انتخاب کلمات دارد و برای خواننده مشکل است.
- اطلاعات ارایه شده اش سازماندهی نسبی دارند اما پیشروی خوبی ندارد.
- کلمات ربطش کافی نیست  و همان تعداد کم را نیز غلط استفاده می کند.
- ممکن است پاراگراف بندی نداشته باشد و یا به اشتباه پاراگراف بسازد.
- پاسخ سوال را می دهد اما بخش هایی از فرمت آن معمولا نامناسب است.
(آکادمیک): جزئیات را مکانیکی بر می شمارد و نظر کلی شفافی ندارد. معمولا توضیحاتی برای پشتیبانی کردن از توصیف هایش ندارد.
(جنرال ترینینگ): معمولا هدف از نگارش نامه را به درستی بیان نمی کند. لحنش متغییر است و گاهی نامناسب.
- ارایه اطلاعاتی ویژگی های اصلی/ بولت پوینت ها را دارد اما معمولا کافی نیست. معمولا تمایل دارد روی جزئیات تمرکز کند.
4
- جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و تابع خیلی محدود است.
- بعضی ساختارهایش درست است اما غلطهایش بیشتر است.
- اغلب نشانه گذاری هایش اشتباه است.
 
- لغاتی که استفاده می کند ابتدایی بوده و معمولا آن ها را مرتبا تکرار می کند.
- لغاتش ممکن است برای نوشته اش مناسب نباشند.
- تسلطی روی هجی کردن و انتخاب لغات ندارد.
- خـواننده برای درک نوشته اش بایـد تـلاش مضاعف کند.

- اطلاعات و ایده هایی دارد اما طبقه بندی و سازماندهی آن ها منسجم نبوده و هیچ پیشروی شفافی ندارد.
- تعداد عبارات و کلمات ربط بسیار مبتدی استفاده می کند.
- معمولا پاراگراف بندی ندارد و یا پاراگراف بندی هایش گیج کننده است.
- تلاش می کند پاسخ سوال را بدهد اما تمام ویژگی های اصلی/ بولت پوینت ها را پوشش نمی دهد. لحنش معمولا نامناسب است.
(آکادمیک): ممکن است ویژگی های اصلی را با جزئیات اشتباه بگیرد. بخش های پاسخش ممکن است ناواضح، بی ربط، تکراری و یا غلط باشد.
(جنرال ترینینگ): نمی تواند به صورت واضح هدف از نگارش نامه  را شرح دهد.
3
- تلاش می کند جمله بسازد اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند چرا که گرامر و علامت گذاری درستی ندارد.
- لغاتی که استفاده می کند بسیار ابتدایی و محدود بوده و تسلطی روی هجی کردن و انتخاب کلمات ندارد.
- اشتباهاتش نمی گذارد خواننده پیام را دریافت کند.
- ایدهها را منطقی طبقه بندی نمی کند.
- کلمات ربطش خیلی محدود است و آن هایی را که استفاده می کند اطلاعات را به صورت منطقی به یک دیگر ربط نمی دهند.
- تقریبا هیچ بخشی از سوال را پاسخ نمی دهد زیرا ممکن است کلا سوال را اشتباه متوجه شده باشد.
- مطالبی که می گوید تکراری و بی ربط هستند.
2
- جملات ساده را هم نمی تواند بسازد و فقط عبارات حفظی می نویسد.
- یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند.
- کنترل کمی روی سازماندهی دارد.
- جواب خاصی به سوال نمی دهد.
- هیچ جهت گیری مطرح نمی کند.
- ممکن است ایده ای را مطرح کند اما توضیح نمی دهد.

1
- توانایی نوشتن ندارد و یا کلا پاسخش ربطی به سوال داده شده ندارد.
0
- در امتحان شرکت نکرده و غایب است یا یک پاسخ کاملا حفظ شده می نویسد.