معیار نمره دهی رایتینگ تسک دوم

توضیحات این بخش به دو دسته فارسی و انگلیسی تقسیم بندی شده است که با انتخاب هر کدام از آیتم های زیر نمایش داده خواهد شد.