کتاب های Aerican English File


American English File 5 2nd

American English File 5 2nd

امروزه دانستن زبان انگلیسی نیاز اولیه کسانی است که در دنیای ارتباطات فعالیت دارند، از این رو مجموعه کتاب های آموزشی American English File این امکان را برای زبان آموزان فراهم کرده است که از ابتدا بتوانند انگلیسی را هدفمند و به شکل اصولی آموزش ببینند. این مجموعه کتاب ها در 6 جلد تالیف شده است.

American English File 4 2nd

American English File 4 2nd

امروزه دانستن زبان انگلیسی نیاز اولیه کسانی است که در دنیای ارتباطات فعالیت دارند، از این رو مجموعه کتاب های آموزشی American English File این امکان را برای زبان آموزان فراهم کرده است که از ابتدا بتوانند انگلیسی را هدفمند و به شکل اصولی آموزش ببینند. این مجموعه کتاب ها در 6 جلد تالیف شده است.

American English File 3 2nd

American English File 3 2nd

امروزه دانستن زبان انگلیسی نیاز اولیه کسانی است که در دنیای ارتباطات فعالیت دارند، از این رو مجموعه کتاب های آموزشی American English File این امکان را برای زبان آموزان فراهم کرده است که از ابتدا بتوانند انگلیسی را هدفمند و به شکل اصولی آموزش ببینند. این مجموعه کتاب ها در 6 جلد تالیف شده است.

American English File 2 2nd

American English File 2 2nd

امروزه دانستن زبان انگلیسی نیاز اولیه کسانی است که در دنیای ارتباطات فعالیت دارند، از این رو مجموعه کتاب های آموزشی American English File این امکان را برای زبان آموزان فراهم کرده است که از ابتدا بتوانند انگلیسی را هدفمند و به شکل اصولی آموزش ببینند. این مجموعه کتاب ها در 6 جلد تالیف شده است.

American English File 1 2nd

American English File 1 2nd

امروزه دانستن زبان انگلیسی نیاز اولیه کسانی است که در دنیای ارتباطات فعالیت دارند، از این رو مجموعه کتاب های آموزشی American English File این امکان را برای زبان آموزان فراهم کرده است که از ابتدا بتوانند انگلیسی را هدفمند و به شکل اصولی آموزش ببینند. این مجموعه کتاب ها در 6 جلد تالیف شده است.

American English File Starter 2nd

American English File Starter 2nd

امروزه دانستن زبان انگلیسی نیاز اولیه کسانی است که در دنیای ارتباطات فعالیت دارند، از این رو مجموعه کتاب های آموزشی American English File این امکان را برای زبان آموزان فراهم کرده است که از ابتدا بتوانند انگلیسی را هدفمند و به شکل اصولی آموزش ببینند. این مجموعه کتاب ها در 6 جلد تالیف شده است.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...