متوسط (Intermediate)


کتاب Oxford Lifetime Level 3

کتاب Oxford Lifetime Level 3

کتاب لایف تایم 3 (Lifetime 3) که در سال 1999 توسط انتشارات Oxford منتشر شده است به مکالمات روزمره پرداخته است و توجه فراگیر های زیادی را به خود جلب کند.
کتاب Oxford Lifetime Level 2

کتاب Oxford Lifetime Level 2

کتاب لایف تایم 2 (Lifetime 2) که در سال 1999 توسط انتشارات Oxford منتشر شده است به مکالمات روزمره پرداخته است و توجه فراگیر های زیادی را به خود جلب کند.