معیار نمره دهی رایتینگ آیلتس

آزمون رایتینگ آیلتس IELTS Writing دارای 2 قسمت تسک 1 (Task 1) و تسک 2 (Task 2) می باشد. زمان تعیین شده برای آزمون جنرال General و آکادمیک Academic در قسمت تسک اول 20 دقیقه و قسمت تسک دوم 40 دقیقه است. تفاوت آزمون جنرال General و آکادمیک Academic در قسمت تسک اول می باشد. 

تسک اول (Task 1)

متقاضی باید در تسک اول آزمون جنرال General نامه ای در مورد مواردی همچون (سپاسگزاری، اطلاع رسانی، شکایت کردن، دعوت از دوستان و غیره) بنویسد که به 3 صورت رسمی Formal، نیمه رسمی Semi Formal و غیر رسمی Informal می باشد. در آزمون رایتینگ Writing آکادمیک Academic تسک 1 (Task 1) متقاضی باید گزارشی از یک نمودار تصویری که واقعیات های علمی را نشان می‌دهد بنویسد. باید یادآور شویم که تعداد لغات در تسک های اول دو آزمون جنرال General و آکادمیک Academic باید بیش از 150 کلمه باشد. از آنجایی که یکی از معیارهای نمره دهی شمارش کلمات می باشد بهتر است که آزمون رایتینگ آیلتس IELTS Writing تسک 1 تا حدود  200 کلمه نوشته شود. این موضوع کمک می کند تا تکراری بودن بعضی از کلمات از دیدگاه ممتحن آیلتس IELTS Examiner باعث کم شدن نمره تسک 1 (Task 1) نشود .

تسک دوم (Task 2)

در این بخش هیچ تفاوتی بین آزمون جنرال General و آکادمیک Academic وجود ندارد و متقاضی باید مقاله ای با توجه به موضوع درخواستی در بخش تسک 2 (Task 2) بنویسد لازم به ذکر است حداقل تعداد لغات در این بخش 250 لغت می باشد. از آنجایی که یکی از معیارهای نمره دهی شمارش کلمات می باشد بهتر است که آزمون رایتینگ آیلتس IELTS Writing تسک 2 تا حدود 300 کلمه نوشته شود. این موضوع کمک می کند تا تکراری بودن بعضی از کلمات از دیدگاه ممتحن آیلتس IELTS Examiner باعث کم شدن نمره تسک 2 (Task 2) نشود.