پکیج تخصصی آموزش آیلتس آکادمیک سطح A1 تا C2

پکیج تخصصی آموزش آیلتس آکادمیک سطح A1 تا C2 توسط تیم آموزشی موسسه آیلتس استپ منتشر شده است، این مجموعه شامل فیلم های آموزشی از منابع مهم و مرجع زبان انگلیسی به همراه فایل PDF (برنامه ریزی مطالعه فرآگیران) می باشد. این مجموعه با توجه به تجارب اساتید این آموزشگاه در امر آموزش در طول چندین سال و همچنین خلع های سیستم آموزشی تدوین گردید و به فرآگیران عزیز کمک می کند سطح دانش زبان انگلیسی خود را در تعداد روزهای مشخص شده در هر سطح بالا ببرند. همچنین این مجموعه برای داوطلب شرکت در آزمون های بین المللی همچون IELTS و TOEFL و GRE و PTE و DUOLINGO بسیار کارآمد و مفید خواهد بود.

روش مطالعه: خودآموز
- کتاب های تدریس شده: 

 • Collocations In Use
 • Idioms And Phrasal Verbs
 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 4.5-6
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 410,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز
آموزش کتاب های:

 •  Collocations In Use
 • Idioms And Phrasal Verbs
 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 4.5-6
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • Narrating Story
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 470,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز
آموزش کتاب های:

 •  Collocations In Use
 • Idioms And Phrasal Verbs
 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 4.5-6
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • Speaking Layout
 • Shadowing
 • Narrating Story
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 500,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز
آموزش کتاب های:

 •  Collocations In Use
 • Idioms And Phrasal Verbs
 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 4.5-6 and 6-7.5
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • Speaking Layout
 • Shadowing
 • Narrating Story
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 550,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز
آموزش کتاب های:

 •  Collocations In Use
 • Idioms And Phrasal Verbs
 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 6-7.5
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • Speaking Layout
 • Shadowing
 • Narrating Story
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 600,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز
آموزش کتاب های:

 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 6-7.5
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • Speaking Layout
 • Shadowing
 • Narrating Story
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 650,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز

 • 155 روز طلایی سطح A1 تا C2
 • مجموعه فیلم ها و تمرین ها
 • همراه با توضیح استاد
 • منابع اصلی آموزش
 • آپدیت رایگان مجموعه
 • روش تدریس اختصاصی

هزینه: 3,050,000 تومان

پکیج تخصصی آموزش آیلتس جنرال سطح A1 تا C2

پکیج تخصصی آموزش آیلتس جنرال سطح A1 تا C2 توسط تیم آموزشی موسسه آیلتس استپ منتشر شده است، این مجموعه شامل فیلم های آموزشی از منابع مهم و مرجع زبان انگلیسی به همراه فایل PDF (برنامه ریزی مطالعه فرآگیران) می باشد. این مجموعه با توجه به تجارب اساتید این آموزشگاه در امر آموزش در طول چندین سال و همچنین خلع های سیستم آموزشی تدوین گردید و به فرآگیران عزیز کمک می کند سطح دانش زبان انگلیسی خود را در تعداد روزهای مشخص شده در هر سطح بالا ببرند. همچنین این مجموعه برای داوطلب شرکت در آزمون های بین المللی همچون IELTS و TOEFL و GRE و PTE و DUOLINGO بسیار کارآمد و مفید خواهد بود.

روش مطالعه: خودآموز
- کتاب های تدریس شده:  

 • Collocations In Use
 • Idioms And Phrasal Verbs
 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 4.5-6
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 410,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز
آموزش کتاب های:

 •  Collocations In Use
 • Idioms And Phrasal Verbs
 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 4.5-6
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • Narrating Story
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 470,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز
آموزش کتاب های:

 •  Collocations In Use
 • Idioms And Phrasal Verbs
 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 4.5-6
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • Speaking Layout
 • Shadowing
 • Narrating Story
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 500,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز
آموزش کتاب های:

 •  Collocations In Use
 • Idioms And Phrasal Verbs
 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 4.5-6 and 6-7.5
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • Speaking Layout
 • Shadowing
 • Narrating Story
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 550,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز
آموزش کتاب های:

 •  Collocations In Use
 • Idioms And Phrasal Verbs
 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 6-7.5
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • Speaking Layout
 • Shadowing
 • Narrating Story
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 600,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز
آموزش کتاب های:

 • Oxford Word Skills
 • Understanding And Using English Grammar
 • Macmillan 6-7.5
 • Common Mistakes At IELTS
 • Common Mistakes In English
 • Write-Right
 • Speaking Layout
 • Shadowing
 • Narrating Story
 • نکات طلایی آیلتس

هزینه: 650,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز

 • 155 روز طلایی سطح A1 تا C2
 • مجموعه فیلم ها و تمرین ها
 • همراه با توضیح استاد
 • منابع اصلی آموزش
 • آپدیت رایگان مجموعه
 • روش تدریس اختصاصی

هزینه: 3,050,000 تومان

پکیج تخصصی آموزش مکالمه سطح A1 تا C2

پکیج تخصصی آموزش مکالمه از سطح A1 تا C2 توسط تیم آموزشی موسسه آیلتس استپ منتشر شده است، این مجموعه شامل فیلم های آموزشی از منابع مهم و مرجع زبان انگلیسی به همراه فایل PDF (برنامه ریزی مطالعه فرآگیران) می باشد. این مجموعه با توجه به تجارب اساتید این آموزشگاه در امر آموزش در طول چندین سال و همچنین خلع های سیستم آموزشی تدوین گردید و به فرآگیران عزیز کمک می کند سطح دانش زبان انگلیسی خود را در تعداد روزهای مشخص شده در هر سطح بالا ببرند. همچنین این مجموعه برای داوطلب شرکت در آزمون های بین المللی همچون IELTS و TOEFL و GRE و PTE و DUOLINGO بسیار کارآمد و مفید خواهد بود.

روش مطالعه: خودآموز

 • 5 روز اول رایگان مجموعه
 • 17 روز طلایی سطح A1
 • مجموعه فیلم ها و تمرین ها
 • همراه با توضیح استاد
 • منابع اصلی آموزش
 • آپدیت رایگان مجموعه

هزینه : 360,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز

 • 20 روز طلایی سطح A2
 • مجموعه فیلم ها و تمرین ها
 • همراه با توضیح استاد
 • منابع اصلی آموزش
 • آپدیت رایگان مجموعه
 • روش تدریس اختصاصی

هزینه : 410,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز

 • 25 روز طلایی سطح B1
 • مجموعه فیلم ها و تمرین ها
 • همراه با توضیح استاد
 • منابع اصلی آموزش
 • آپدیت رایگان مجموعه
 • روش تدریس اختصاصی

هزینه : 450,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز

 • 30 روز طلایی سطح B2
 • مجموعه فیلم ها و تمرین ها
 • همراه با توضیح استاد
 • منابع اصلی آموزش
 • آپدیت رایگان مجموعه
 • روش تدریس اختصاصی

هزینه : 500,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز

 • 33 روز طلایی سطح C1
 • مجموعه فیلم ها و تمرین ها
 • همراه با توضیح استاد
 • منابع اصلی آموزش
 • آپدیت رایگان مجموعه
 • روش تدریس اختصاصی

هزینه : 550,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز

 • 30 روز طلایی سطح C2
 • مجموعه فیلم ها و تمرین ها
 • همراه با توضیح استاد
 • منابع اصلی آموزش
 • آپدیت رایگان مجموعه
 • روش تدریس اختصاصی

هزینه : 600,000 تومان

روش مطالعه: خودآموز

 • 155 روز طلایی سطح A1 تا C2
 • مجموعه فیلم ها و تمرین ها
 • همراه با توضیح استاد
 • منابع اصلی آموزش
 • آپدیت رایگان مجموعه
 • روش تدریس اختصاصی

هزینه : 2,750,000 تومان

دوره های خصوصی

دوره های خصوصی شامل آموزش چهار مهارت (Speaking, Listening, Reading,  Writing) از سطوح پایه تا سطوح پیشرفته می باشد. این دوره ها توسط استاد های مجرب بصورت نیمه خصوصی در آموزشگاه و نیمه خصوصی آنلاین برگزار می شود که با توجه به تعیین سطح شما ثبت نام در کلاس ها انجام می پذیرد. تعداد نفرات دوره ها محدود بوده و زمان برگزاری دوره ها توسط آموزشگاه تعیین می گردد.

نام دوره
تعداد جلسات
روزهای برگزاری
ثبت نام
دوره آیلتس آکادمیک مقدماتی (A2 + A1) جدول تعیین سطح
4 جلسه خصوصی رفع ایراد توسط استاد
پنج شنبه و جمعه
شروع ثبت نام
دوره آیلتس آکادمیک متوسطه (B2 + B1) جدول تعیین سطح
6 جلسه خصوصی رفع ایراد توسط استاد
پنج شنبه و جمعه
شروع ثبت نام
دوره آیلتس آکادمیک پیشرفته (C2 + C1) جدول تعیین سطح8 جلسه خصوصی رفع ایراد توسط استاد
پنج شنبه و جمعه
شروع ثبت نام
نام دوره
تعداد جلسات
روزهای برگزاری
ثبت نام
دوره آیلتس جنرال مقدماتی (A2 + A1) جدول تعیین سطح
4 جلسه خصوصی رفع ایراد توسط استاد
پنج شنبه و جمعه
شروع ثبت نام
دوره آیلتس جنرال متوسطه (B2 + B1) جدول تعیین سطح
6 جلسه خصوصی رفع ایراد توسط استاد
پنج شنبه و جمعه
شروع ثبت نام
دوره آیلتس جنرال پیشرفته (C2 + C1) جدول تعیین سطح
8 جلسه خصوصی رفع ایراد توسط استاد
پنج شنبه و جمعه
شروع ثبت نام
نام دوره
تعداد جلسات
روزهای برگزاری
ثبت نام
دوره مکالمه مقدماتی (A2 + A1) جدول تعیین سطح
3 جلسه خصوصی رفع ایراد توسط استاد
پنج شنبه و جمعه
شروع ثبت نام
دوره مکالمه متوسطه (B2 + B1) جدول تعیین سطح
5 جلسه خصوصی رفع ایراد توسط استاد
پنج شنبه و جمعه
شروع ثبت نام
دوره مکالمه پیشرفته (C2 + C1) جدول تعیین سطح
7 جلسه خصوصی رفع ایراد توسط استاد
پنج شنبه و جمعه
شروع ثبت نام

مشاوره تخصصی زبان

کتاب های آموزشی

چهارشنبه، 30 بهمن 98
ﺳﻪشنبه، 29 بهمن 98
جمعه، 02 اسفند 98
یکشنبه، 27 بهمن 98
ﺳﻪشنبه، 27 اسفند 98

کتاب های داستان

شنبه، 23 فروردین 99
شنبه، 23 فروردین 99
شنبه، 23 فروردین 99
شنبه، 23 فروردین 99

محصولات آموزشی

اساتید و معلمان آموزشگاه

این آموزشگاه دارای کادری متعهد و دلسوز شامل اساتید پایه یک زبان انگلیسی به همراه مدرک دکتری و کارشناسی ارشد رشته زبان است. سابقه تدریس از سال 1385 گویای این امر و تضمین محکم آن می باشد. اساتید این آموزشگاه با تکیه بر دانش غنی زبان انگلیسی و داشتن سال ها تجربه در امر تدریس دوره های تخصصی آیلتس و آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته میتواند بازوی قدرتمندی در رسیدن شما به اهدافتان باشد.

مجید عبدلی

مدرس سابق سفارت دانمارک
مدرس و مترجم goFLUENT
15 سال سابقه تدریس آیلتس
نویسنده و طراح پکیج آموزشی هوشمندانه آیلتس و مکالمه
کارشناسی ارشد مترجمی زبان
ویراستار مجلات انگلیسی Ladder & Teenager

مهدی جهانبین شالکوی

14 سال سابقه تدریس آیلتس
تدریس در موسسات عالی انگلیسی
مدرس کتاب های مختلف آیلتس
کارشناسی ارشد مترجمی زبان

خالق تکنیک های پیشرفت سریع در مکالمات

شهلا علی بخشی

11 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی
8 سال سابقه مترجمی کتبی زبان
معاون سردبیر مجله Teenager و Ladder

کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی
گردآورنده مقالات آموزشی انگلیسی

رهام ملک زاده باقری

6 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی
4
 سال سابقه مترجمی شفاهی زبان
مدرس کتاب های مختلف آیلتس
مبدع سبک نوین آموزشی در حیطه آیلتس
آیلتس 8.5 آکادمیک

سمانه گل محمدی

8 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی
8 سال سابقه مترجمی کتبی زبان
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی


جواد جودکی

دکترای مهندسی شیمی
7 سال سابقه تدریس در دانشگاه کاشان
۱۷ سال سابقه تدریس زبان عمومی
۹ سال سابقه تدریس آیلتس در موسسات عالی زبان انگلیسی
نویسنده مقالات انگلیسی و شیمی

بیتا همتی نیا

کارشناس ارشد شیمی
5 سال سابقه تدریس زبان عمومی انگلیسی
3 سال سابقه تدریس آیلتس
2 سال سابقه تدریس در موسسه زبان شهر ازمیر ترکیه
محقق و گردآورنده مقالات انگلیسی

برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید:شماره واتساپ: 09021002975
info@ieltstep.com

مجوزها

نماد ها

logo-enamad logo-samandehi logo-samandehi

رسانه ها