دانلود رایگان کتاب های آموزشی English collocation in u

کتاب English Collocations In Use Advanced

/english-collocations-in-use-advanced

Collocations ها به مجموع کلماتی گفته می شوند که با یکدیگر بکار می روند. از دیگر نقات قوت این کتاب تسهیل یادگیری زبان انگلیسی می باشد.