دانلود رایگان کتاب های آموزشی English collocation in use

کتاب English Collocations In Use Intermediate

/english-collocations-in-use-intermediate

این کتاب به زبان آموز کمک می کند تا به شکل صحیح و طبیعی انگلیسی صحبت کند. Collocations ها به مجموع کلماتی گفته می شوند که با یکدیگر بکار می روند.