دانلود مجموعه کلمات زبان انگلیسی

کتاب English Collocations In Use Advanced

/english-collocations-in-use-advanced

Collocations ها به مجموع کلماتی گفته می شوند که با یکدیگر بکار می روند. از دیگر نقات قوت این کتاب تسهیل یادگیری زبان انگلیسی می باشد.


کتاب English Collocations In Use Intermediate

/english-collocations-in-use-intermediate

این کتاب به زبان آموز کمک می کند تا به شکل صحیح و طبیعی انگلیسی صحبت کند. Collocations ها به مجموع کلماتی گفته می شوند که با یکدیگر بکار می روند.