دانلود The Blue Book of Grammar and Punctuation

کتاب The Blue Book of Grammar and Punctuation

/the-blue-book-of-grammar-and-punctuation

این کتاب مناسب استادان و زبان آموزان سطح ميانی که در منزل به فراگيري زبان مي پردازند است. در این کتاب به نکات گرامري و ... پرداخت شده است.