کتاب آیلتس 2

2 CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS

/cambridge-ielts-test-2

کتاب‌های تست آزمون کمبریج آیلتس شامل بخش Listening آیلتس، بخش Reading آیلتس، بخش Writing آیلتس و بخش Speaking آیلتس می باشد.