کتاب های Anecdotes in American English مجموعه ای از داستان های کوتاه امریکن است که از سه کتاب داستان برای زبان آموزان سطوح مقدماتی تا پیشرفته تشکیل شده است. این کتاب ها دارای 90 درس می باشند بصورتی که هر کتاب دارای 30 درس است و هر درس شامل دو بخش می باشد. در قسمت اول یک متن مختصر و تعدادی سوال وجود دارد و در قسمت دوم تمرین که از متن استخراج می شود تهیه شده است. معانی لغات مهم هر درس در پایان همان درس ارایه شده است. همچنین این کتاب ها دارای فایل صوتی نیز می باشند.


دانلود کتاب Anecdotes in American English Elementary

دانلود فایل های صوتی Anecdotes in American English Elementary

سی دی شماره 1

سی دی شماره 2