فصل دوم کتاب Common Mistakes in English شامل دو بخش است. در اين فصل در مورد حذف حروف اضافه همراه با مثالهاي مختلف توضيح داده شده است. فصل سوم اين کتاب شامل چهار بخش است و در مورد حروف اضافه غير ضروري، حروف تعريف غير ضروري، کاربرد مصدر توضیح می دهد. فصل چهارم که دارای دو بخش مربوط به اشتباهات در تعيين جاي کلمه ها و جاي فاعل است. در فصل پنجم اين مجموعه در مورد اشتباهات رايج در کاربرد حروف اضافه، افعال، قيود، صفات، اسم ها، اعداد و اجزاي کلام بحث شده است. در اين کتاب نمونه سوالاتي در هر قسمت بصورت خودآزمايي ارائه شده است. همچنین اين مجموعه شامل 584 نکته بسيار ضروري است.


دانلود کتاب Common Mistakes in English New Edition