کتاب GRE Intro to the Verbal Reasoning Measure 2009 که توسط Educational Testing Service (ETS) منتشر شده در خصوص سنجش استدلال های شفاهی می باشد. این کتاب شامل انواع سوالهای آزمون بین المللی GRE و استراتژیک دقیق پاسخ دهی به آنها به همراه مثال های کاربردی می باشد. هدف این کتاب کسب نمره مورد نظر فرآگیر با تعیین بهترین راهکارهای ممکنه است.


دانلود کتاب GRE Intro to the Verbal Reasoning Measure 2009