کتاب GRE Math Conventions 2017 که شامل 18 صفحه می باشد توسط Educational Testing Service (ETS) در سال 2017 منتشر شده است. این کتاب در مورد قرارداد های ریاضی شامل اعداد و مقادیر، عبارات، نمادها و متغیرهای ریاضی و غیره می باشد. هدف این کتاب آشنایی هر چه بیشتر فرآگیران آزمون بین المللی GRE با عبارات ریاضی و درک بهتر مطلب می باشد.


دانلود کتاب GRE Math Conventions 2017