کتاب Magoosh Complete Guide to the GRE Math Formulas دانش شما را در زمینه خواص اشکال در ریاضی، اعداد صحیح، توان و مسایل پارامتری افزایش می دهد. برای کسب نمره کامل این بخش از آزمون GRE تسلط بر مهارت ریاضی و درک مطلب بسیار حائز اهمیت است. این کتاب می تواند شما را جهت آماده سازی خود در آزمون GRE یاری کند.


دانلود کتاب Magoosh Complete Guide to the GRE Math Formulas