کتاب Manhattan Prep GRE Word Problems توسط اساتید آزمون جی آر ای GRE در Manhattan Prep منتشر شده است. این کتاب با در نظر گرفتن سوالات و مشکلات داوطلبان از نو طراحی شده است و محتوای آن به روز شده و مشکلات عملی جدید را مرتفع ساخته است از طرفی این کتاب یکی از غنی ترین و محتوا محورترین منابع GRE می باشد.


دانلود کتاب Manhattan Prep GRE Word Problems