کتاب Manhattan Prep Reading Comprehension Essays Guide7 4th Edition یک دیدگاه اساسی و کلی در خصوص متن‌ها و سؤالات درک مطلب در آزمون GRE را در اختیار شما قرار می دهد. این کتاب شامل تکنیک‌هایی است که درک مفاهیم سخت و تحلیلی و همچنین پی بردن سریع به ساختار متن را برای شما آسان می سازد و به شما یاد می‌دهد چطور با استفاده از دسته‌بندی و تحلیل مؤثر به سؤالات پاسخ مناسب دهید. 


دانلود کتاب Manhattan Prep Reading Comprehension Essays Guide7 4th Edition