کتاب Idioms and Phrasal Verbs Advanced (سطح پیشرفته) سعی در آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی و افعال ترکیبی یا چند قسمتی دارد که هر سطح شامل 60 درس میباشد. تمامی اصطلاحات و افعال چند قسمتی میتواند هم در مکالمه زبان انگلیسی و هم در آزمونهای بین المللی زبان بسیار کاربردی و مهم باشد. دروس این کتابها به‌ صورت دو صفحهای میباشد که در صفحه اول آموزشها و در صفحه دوم تست ها ارایه شده است. همچنین با وجود پاسخ تمامی تست ها در انتهای کتاب، شما می توانید بصورت  خود خوان از آن استفاده کنید.


دانلود کتاب Idioms and Phrasal Verbs Advanced