کتاب Practice Book GRE Chemistry Test که توسط تیم ETS به صورت رسمی منتشر شده مخصوص داوطلبانی است که متقاضی شرکت در آزمون GRE Subject رشته شیمی می باشند. این کتاب (کتاب تمرین شیمی برای آزمون موضوعی) شامل مثال های متعدد جهت آشنایی داوطلبان با ساختار آزمون و همچنین افزایش سطح مهارت آنها می باشد.


دانلود کتاب Practice Book GRE Chemistry Test