دانلود آموزش زبان انگلیسی

کتاب Barrons 1100 Word You Need to Know

/barrons-1100-word-you-need-to-know

کتاب Communicate What You Mean

/communicate-what-you-mean

این کتاب می تواند نکات کامل گرامری را بصورت کاملا ساده به زبان آموز آموزش دهد، از طرفی دارای الگو های نوشتاری و توضیحات کامل در زمینه گرامری می باشد.