ویژگی های کتاب Idioms And Phrasal Verbs Intermediate

کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs Intermediate

/oxford-idioms-and-phrasal-verbs-intermediate

کتاب Idioms and Phrasal Verbs Intermediate توسط انتشارات Oxford منتشر شده است. همانطور که از نام این کتاب پیدا است شامل اصطلاحات و افعال ترکیبی است.