advanced

کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs Advanced

/oxford-idioms-and-phrasal-verbs-advanced

این مجموعه شامل بیش از 1000 اصطلاح و افعال ترکیبی رایج است که آنها را هم می توان در کلاس های زبان و هم به صورت خود آموز استفاده کرد.