مجموعه کتاب های Street Talk شامل بسیاری از اصطلاح روزمره و پرکاربرد در زبان انگلیسی آمریکایی می باشد. عنوان این مجموعه “چگونه زبان عامیانه آمریکائی را درک و صحبت کنیم” کاملاً گویای آموزش زبان عامیانه آمریکا و اصطلاحات آن می باشد که معمولاً در کتاب های معمولی یا رسمی آموزش داده نمی شود. هر کتاب شامل ده درس می باشد که از ابتدای کتاب داستان وار شروع می شود و در پایان کتاب ترجمه ی تمام درس ها و تلفظ ها و اصطلاحات توسط آقای فرزان سجودی آمده ترجمه شده است که کار را برای یادگیری بسیار هموار ساخت است.


دانلود کتاب Street Talk 1

دانلود فایل های صوتی Street Talk 1