کتاب The Official Guide GRE Revised General Test یکی از منابع معتبر آزمون GRE می باشد که در سال 2011 تولید شده است. این کتاب جزو اولین راهنماهای آزمون GRE می باشد که توسط تیم ETS منتشر شده که امتحان اصلی GRE را تولید می کند. یکی از اهداف این کتاب ارتقاع سطح دانش شما در جهت بهترین عملکرد در آزمون GRE می باشد.


دانلود کتاب The Official Guide GRE Revised General Test