کتاب The Official Guide to the GRE General Test 3rd Edition یکی از بهترین منابع شرکت در آزمون عمومی GRE است. می توان گفت این کتاب تنها منبع و راهنمای رسمی برای آزمون GRE عمومی  است که مستقیماً توسط تیم ETS منتشر شده است. این کتاب شامل 4 مجموعه سوال تمرینی است.


دانلود کتاب The Official Guide to the GRE General Test 3rd Edition