کتاب های Interchange


کتاب Interchange 5th Edition Level 3

کتاب Interchange 5th Edition Level 3

مجموعه Interchange Level 3 توسط انتشارات کمبریج چاپ شده است و یکی از نویسندگان آن پروفسور جک سی ریچاردز (Jack C.Richards) می باشد.
کتاب Interchange 5th Edition Level 2

کتاب Interchange 5th Edition Level 2

مجموعه Interchange Level 2 توسط انتشارات کمبریج چاپ شده است و یکی از نویسندگان آن پروفسور جک سی ریچاردز (Jack C.Richards) می باشد.
کتاب Interchange 5th Edition Level 1

کتاب Interchange 5th Edition Level 1

مجموعه Interchange  Level 1 توسط انتشارات کمبریج چاپ شده است و یکی از نویسندگان آن پروفسور جک سی ریچاردز (Jack C.Richards) می باشد.
کتاب Interchange 5th Edition intro

کتاب Interchange 5th Edition intro

مجموعه Interchange توسط انتشارات کمبریج چاپ شده است و یکی از نویسندگان آن پروفسور جک سی ریچاردز (Jack C.Richards) می باشد.