این کتاب شامل ده درس می باشد که موضوع آنها شامل موضوعاتی می باشد که بیشترین تکرار را در آزمون های گذشته آیلتس داشته اند. این موضوعات شامل The Importance of The Past, Machines, Cycles and Processes, Education, Youth, Culture, Arts and Sciences, Nature, Health, The Individual and Society می باشد. هر درس شامل دو بخش اصلی بخش می باشد؛ بخش مربوط به Task 1، بخش مربوط به Task 2، و تمرین های متنوع.

دانلود کتاب MacMillan Writing 4.5 - 6.0