کتاب های MacMillan


کتاب MacMillan Writing 6.0 - 7.5

کتاب MacMillan Writing 6.0 - 7.5

این مجموعه منبعی تخصصی برای تقویت مهارت چهارگانه آزمون آیلتس آکادمیک است که می توان از آن هم به صورت خود آموز و هم در کلاس استفاده کرد.
کتاب MacMillan Writing 4.5 - 6.0

کتاب MacMillan Writing 4.5 - 6.0

این مجموعه منبعی تخصصی برای تقویت مهارت چهارگانه آزمون آیلتس آکادمیک است که می توان از آن هم به صورت خود آموز و هم در کلاس استفاده کرد.
کتاب MacMillan Reading 6.0 - 7.5

کتاب MacMillan Reading 6.0 - 7.5

این مجموعه منبعی تخصصی برای تقویت مهارت چهارگانه آزمون آیلتس آکادمیک است که می توان از آن هم به صورت خود آموز و هم در کلاس استفاده کرد.
کتاب MacMillan Reading 4.5 - 6.0

کتاب MacMillan Reading 4.5 - 6.0

این مجموعه منبعی تخصصی برای تقویت مهارت چهارگانه آزمون آیلتس آکادمیک است که می توان از آن هم به صورت خود آموز و هم در کلاس استفاده کرد.
کتاب MacMillan Listening & Speaking 6 - 7.5

کتاب MacMillan Listening & Speaking 6 - 7.5

این مجموعه منبعی تخصصی برای تقویت مهارت چهارگانه آزمون آیلتس آکادمیک است که می توان از آن هم به صورت خود آموز و هم در کلاس استفاده کرد.
کتاب MacMillan Listening & Speaking 4.5 - 6

کتاب MacMillan Listening & Speaking 4.5 - 6

این مجموعه منبعی تخصصی برای تقویت مهارت چهارگانه آزمون آیلتس آکادمیک است که می توان از آن هم به صورت خود آموز و هم در کلاس استفاده کرد.