کتاب PTE ACADEMIC SCORE GUIDE بهترین منبع برای شناختن سیستم نمره دهی در آزمون PTE است. این کتاب برای افرادی که می خواهند با بخش های مختلف آزمون PTE و روش نمره دهی آشنا شوند بسیار مفید می باشد.


دانلود کتاب PTE ACADEMIC SCORE GUIDE