کتاب PTE Academic Test Taker Handbook مجموعه ای از تست های آکادمیک است که در محیط کامپیوتر برگزار می شود. این مجموعه بصورت دقیق چهار مهارت Listening ،Reading ،Speaking و Writing فراگیران و داوطلبان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. همچنین به همراه آن کتاب INTRODUCE YOURSELF برای دانلود قرار داده شده است تا شما را با نحوه معرفی خود در آغاز یک جلسه پرسش و پاسخ بیشتر آشنا کند.


دانلود کتاب PTE Academic Test Taker Handbook

دانلود کتاب تمرین INTRODUCE YOURSELF