کتاب PTE ACADEMIC TEST TIPS PEARSON 2017 شامل مجموعه ای از اصول و راهنمایی ها برای فراگیران آزمون پی تی ای (PTE) می باشد. این مجموعه بصورت دقیق چهار مهارت Listening ،Reading ،Speaking و Writing فراگیران و داوطلبان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. هر بخش این کتاب دارای تمرین هایی است که به فراگیران کمک می کند سطح دانش خود را برای شرکت در آزمون پی تی ای افزایش دهند.


دانلود کتاب PTE ACADEMIC TEST TIPS PEARSON 2017