دانلود کتاب زبان

کتاب 504 ABSOLUTELY ESSENTIAL WORDS

/504-absolutely-essential-words

کتاب Common Mistakes in English New Edition

/common-mistakes-in-english-new-edition

کتاب Common Mistakes in English شامل مهم ترين اشتباهات رايج در زبان انگليسي است و  شامل حروف اضافه، اشتباه در کاربرد اسم مصدر و غیره می باشد.