دانلود کتاب های افعال چند قسمتی آکسفورد

کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs Advanced

/oxford-idioms-and-phrasal-verbs-advanced

این مجموعه شامل بیش از 1000 اصطلاح و افعال ترکیبی رایج است که آنها را هم می توان در کلاس های زبان و هم به صورت خود آموز استفاده کرد.


کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs Intermediate

/oxford-idioms-and-phrasal-verbs-intermediate

کتاب Idioms and Phrasal Verbs Intermediate توسط انتشارات Oxford منتشر شده است. همانطور که از نام این کتاب پیدا است شامل اصطلاحات و افعال ترکیبی است.