آموزش زبان


کتاب Four Corners 4

/cambridge-four-corners-4-book

کتاب Four Corners 3

/cambridge-four-corners-3-book

کتاب Four Corners 2

/cambridge-four-corners-2-book

کتاب Four Corners 1

/cambridge-four-corners-1-book

کتاب Oxford Picture Dictionary 3rd Edition

/oxford-picture-dictionary-3rd-edition-book

کتاب Oxford Picture Dictionary 3rd حاوی بیش از 4000 واژه و اصطلاح زبان‌انگلیسی به همراه تصاویر رنگی می باشد و در تمامی تلفظ واژگان از لهجه امریکن استفاده شده است.


کتاب Street Talk 3

/street-talk-3-book

کتاب Street Talk 2

/street-talk-2-book

کتاب Street Talk 1

/street-talk-1-book

کتاب Barrons 1100 Word You Need to Know

/barrons-1100-word-you-need-to-know